اپیدمی خشونت و پرخاشگری مسئولان کشور به ولی‌نعمتان خود

Home / اپیدمی خشونت و پرخاشگری مسئولان کشور به ولی‌نعمتان خود

اپیدمی خشونت و پرخاشگری مسئولان کشور به ولی‌نعمتان خود
امام خمینی مردم را ولی‌نعمت دولت می‌دانستند در حالی که امروزه مسئولان خود را در این جایگاه می‌دانند و با خشونت و پرخاشگری با مردم برخورد می‌کنند.

اپیدمی خشونت و پرخاشگری مسئولان کشور به ولی‌نعمتان خود

امام خمینی مردم را ولی‌نعمت دولت می‌دانستند در حالی که امروزه مسئولان خود را در این جایگاه می‌دانند و با خشونت و پرخاشگری با مردم برخورد می‌کنند.
اپیدمی خشونت و پرخاشگری مسئولان کشور به ولی‌نعمتان خود