اولین کنگره توان‌بخشی قلبی، عروقی و ریوی‎ برگزار می‌شود

Home / اولین کنگره توان‌بخشی قلبی، عروقی و ریوی‎ برگزار می‌شود

اولین کنگره توان‌بخشی قلبی، عروقی و ریوی‎ برگزار می‌شود
اولین کنگره توان‌بخشی قلبی، عروقی و ریوی‎ در روزهای دهم و یازدهم بهمن ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی توان‌بخشی قلبی ـ عروقی و ریوی ایران برگزار می‌شود.

اولین کنگره توان‌بخشی قلبی، عروقی و ریوی‎ برگزار می‌شود

اولین کنگره توان‌بخشی قلبی، عروقی و ریوی‎ در روزهای دهم و یازدهم بهمن ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی توان‌بخشی قلبی ـ عروقی و ریوی ایران برگزار می‌شود.
اولین کنگره توان‌بخشی قلبی، عروقی و ریوی‎ برگزار می‌شود