اولین شهید ایرانی در بوسنی و هرزگوین

Home / اولین شهید ایرانی در بوسنی و هرزگوین

اولین شهید ایرانی در بوسنی و هرزگوین
شهید رسول حیدری اولین شهید ایرانی در بوسنی و هرزگوین بود.

اولین شهید ایرانی در بوسنی و هرزگوین

شهید رسول حیدری اولین شهید ایرانی در بوسنی و هرزگوین بود.
اولین شهید ایرانی در بوسنی و هرزگوین