اولین تمرین بودیمیر با پرسپولیس در تهران

Home / اولین تمرین بودیمیر با پرسپولیس در تهران

اولین تمرین بودیمیر با پرسپولیس در تهران
تیم فوتبال پرسپولیس تمرین امروز را با حضور بودیمیر و رادو شوویچ انجام داد و بخشی از تمرین هم روی چمن مصنوعی تدارک دیده شد.

اولین تمرین بودیمیر با پرسپولیس در تهران

تیم فوتبال پرسپولیس تمرین امروز را با حضور بودیمیر و رادو شوویچ انجام داد و بخشی از تمرین هم روی چمن مصنوعی تدارک دیده شد.
اولین تمرین بودیمیر با پرسپولیس در تهران