اولویت استعدادهای درخشان علوم پزشکی ایران در فرصت های مطالعاتی

Home / اولویت استعدادهای درخشان علوم پزشکی ایران در فرصت های مطالعاتی

اولویت استعدادهای درخشان علوم پزشکی ایران در فرصت های مطالعاتی

جلسه کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد و برای اعطای اولویت فرصت های مطالعاتی به این گروه از دانشجویان تصمیم گیری شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، جلسه کمیسیون ویژه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اولویت استعدادهای درخشان علوم پزشکی ایران در فرصت های مطالعاتی

جلسه کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد و برای اعطای اولویت فرصت های مطالعاتی به این گروه از دانشجویان تصمیم گیری شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، جلسه کمیسیون ویژه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اولویت استعدادهای درخشان علوم پزشکی ایران در فرصت های مطالعاتی