اهمیت نقش «سؤال درست» در توسعه فرهنگ پژوهش

Home / اهمیت نقش «سؤال درست» در توسعه فرهنگ پژوهش

اهمیت نقش «سؤال درست» در توسعه فرهنگ پژوهش
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان با تأکید بر اهمیت جایگاه سؤال درست در توسعه فرهنگ پژوهش در آموزش‌وپرورش گفت: چنین روحیه‌ای باید بین استادان نیز گسترش یابد.

اهمیت نقش «سؤال درست» در توسعه فرهنگ پژوهش

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان با تأکید بر اهمیت جایگاه سؤال درست در توسعه فرهنگ پژوهش در آموزش‌وپرورش گفت: چنین روحیه‌ای باید بین استادان نیز گسترش یابد.
اهمیت نقش «سؤال درست» در توسعه فرهنگ پژوهش