اهداف طرح‌های نظام‌موضوعات حوضه آبریز دریاچه ارومیه

Home / اهداف طرح‌های نظام‌موضوعات حوضه آبریز دریاچه ارومیه

اهداف طرح‌های نظام‌موضوعات حوضه آبریز دریاچه ارومیه
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان‌شرقی اهداف طرح‌های نظام موضوعات مدیریت و مهندسی محیط‌زیست و توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه را تشریح کرد.

اهداف طرح‌های نظام‌موضوعات حوضه آبریز دریاچه ارومیه

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان‌شرقی اهداف طرح‌های نظام موضوعات مدیریت و مهندسی محیط‌زیست و توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه را تشریح کرد.
اهداف طرح‌های نظام‌موضوعات حوضه آبریز دریاچه ارومیه