اهداف حیاتی دشمن فرضی توسط هواپیماهای اف 5 و صاعقه منهدم شدند

Home / اهداف حیاتی دشمن فرضی توسط هواپیماهای اف 5 و صاعقه منهدم شدند

اهداف حیاتی دشمن فرضی توسط هواپیماهای اف 5 و صاعقه منهدم شدند
در اولین روز از مرحله اصلی و فاز عملیاتی هشتمین رزمایش اقتدار هوایی «فدائیان حریم ولایت»، اهداف حیاتی دشمن فرضی توسط هواپیماهای اف 5 و صاعقه منهدم شدند.

اهداف حیاتی دشمن فرضی توسط هواپیماهای اف 5 و صاعقه منهدم شدند

در اولین روز از مرحله اصلی و فاز عملیاتی هشتمین رزمایش اقتدار هوایی «فدائیان حریم ولایت»، اهداف حیاتی دشمن فرضی توسط هواپیماهای اف 5 و صاعقه منهدم شدند.
اهداف حیاتی دشمن فرضی توسط هواپیماهای اف 5 و صاعقه منهدم شدند