انقلاب اسلامی ایران انقلابی فرهنگی و قرآنی است

Home / انقلاب اسلامی ایران انقلابی فرهنگی و قرآنی است

انقلاب اسلامی ایران انقلابی فرهنگی و قرآنی است
مسئول کانون قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب گفت:انقلاب اسلامی ایران پیش از آنکه یک انقلاب سیاسی باشد انقلابی فرهنگی و قرآنی است.

انقلاب اسلامی ایران انقلابی فرهنگی و قرآنی است

مسئول کانون قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب گفت:انقلاب اسلامی ایران پیش از آنکه یک انقلاب سیاسی باشد انقلابی فرهنگی و قرآنی است.
انقلاب اسلامی ایران انقلابی فرهنگی و قرآنی است