انجماد مسکن در یخچال سیستم بانکی

Home / انجماد مسکن در یخچال سیستم بانکی

انجماد مسکن در یخچال سیستم بانکی
گرفتاری اقتصاد مصرف در بی پولی، سیستم بانکی ناکارآمد، محبوس شدن اقتصاد تولید در عرضه مازاد، بدهی بالای دولت به پیمانکاران، عدم تمایل بخش خصوصی به ساخت و ساز و کاهش درآمدهای نفتی، بخش مسکن را در انجمادی قرار داده که پیش بینی ذوب شدن آن قبل از دو سال آینده با شک و تردید همراه شده است.

انجماد مسکن در یخچال سیستم بانکی

گرفتاری اقتصاد مصرف در بی پولی، سیستم بانکی ناکارآمد، محبوس شدن اقتصاد تولید در عرضه مازاد، بدهی بالای دولت به پیمانکاران، عدم تمایل بخش خصوصی به ساخت و ساز و کاهش درآمدهای نفتی، بخش مسکن را در انجمادی قرار داده که پیش بینی ذوب شدن آن قبل از دو سال آینده با شک و تردید همراه شده است.
انجماد مسکن در یخچال سیستم بانکی

بک لینک رنک 4

فیلم سریال آهنگ