انتقال مدیریت مدارس شبکه گولن به ترکیه در افغانستان

Home / انتقال مدیریت مدارس شبکه گولن به ترکیه در افغانستان

انتقال مدیریت مدارس شبکه گولن به ترکیه در افغانستان
افغانستان مدیریت سه مدرسه وابسته به جنبش فتح‌الله گولن (فِتو) را به بنیاد معارف ترکیه منتقل کرد.

انتقال مدیریت مدارس شبکه گولن به ترکیه در افغانستان

افغانستان مدیریت سه مدرسه وابسته به جنبش فتح‌الله گولن (فِتو) را به بنیاد معارف ترکیه منتقل کرد.
انتقال مدیریت مدارس شبکه گولن به ترکیه در افغانستان