انتقال سوابق بیمه‌ای از سایر صندوق‌ها به صندوق بیمه کشاورزان

Home / انتقال سوابق بیمه‌ای از سایر صندوق‌ها به صندوق بیمه کشاورزان

انتقال سوابق بیمه‌ای از سایر صندوق‌ها به صندوق بیمه کشاورزان
مدیرکل وصول حق بیمه و حساب‌های انفرادی صندوق بیمه عشایر گفت: انتقال سوابق بیمه‌ای از سایر صندوق‌ها به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ممکن شد.

انتقال سوابق بیمه‌ای از سایر صندوق‌ها به صندوق بیمه کشاورزان

مدیرکل وصول حق بیمه و حساب‌های انفرادی صندوق بیمه عشایر گفت: انتقال سوابق بیمه‌ای از سایر صندوق‌ها به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ممکن شد.
انتقال سوابق بیمه‌ای از سایر صندوق‌ها به صندوق بیمه کشاورزان