انتخاب 8 اثر در «مسابقه نمایشنامه‌خوانی» جشنواره تئاتر اکبر رادی

Home / انتخاب 8 اثر در «مسابقه نمایشنامه‌خوانی» جشنواره تئاتر اکبر رادی

انتخاب 8 اثر در «مسابقه نمایشنامه‌خوانی» جشنواره تئاتر اکبر رادی
آثار راه یافته به مرحله نهایی بخش «مسابقه نمایشنامه‌خوانی» نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی معرفی شدند.

انتخاب 8 اثر در «مسابقه نمایشنامه‌خوانی» جشنواره تئاتر اکبر رادی

آثار راه یافته به مرحله نهایی بخش «مسابقه نمایشنامه‌خوانی» نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی معرفی شدند.
انتخاب 8 اثر در «مسابقه نمایشنامه‌خوانی» جشنواره تئاتر اکبر رادی