انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تعویق افتاد

Home / انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تعویق افتاد

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تعویق افتاد
عضو کمیسیون مستقل انتخابات در افغانستان، از به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داد.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تعویق افتاد

عضو کمیسیون مستقل انتخابات در افغانستان، از به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داد.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تعویق افتاد