امیرکبیر، مصلح بزرگ عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی

Home / امیرکبیر، مصلح بزرگ عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی

امیرکبیر، مصلح بزرگ عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی
مدرس گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی همدان گفت: امیرکبیر سردار بزرگ ایرانی و ستاره بی‌نظیر علم سیاست و مصلح بزرگ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.

امیرکبیر، مصلح بزرگ عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی

مدرس گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی همدان گفت: امیرکبیر سردار بزرگ ایرانی و ستاره بی‌نظیر علم سیاست و مصلح بزرگ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.
امیرکبیر، مصلح بزرگ عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی