امیدواریم شاهد ثبات و آرامش در لیبی باشیم

Home / امیدواریم شاهد ثبات و آرامش در لیبی باشیم

امیدواریم شاهد ثبات و آرامش در لیبی باشیم
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ابراز امیدواری کرد که در لیبی شاهد ثبات و آرامش باشیم.

امیدواریم شاهد ثبات و آرامش در لیبی باشیم

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ابراز امیدواری کرد که در لیبی شاهد ثبات و آرامش باشیم.
امیدواریم شاهد ثبات و آرامش در لیبی باشیم