امکان حذف کامل سوخت مایع در نیروگاه‌های کشور وجود دارد؟

Home / امکان حذف کامل سوخت مایع در نیروگاه‌های کشور وجود دارد؟

امکان حذف کامل سوخت مایع در نیروگاه‌های کشور وجود دارد؟
مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر تولید برق وزارت نیرو گفت: اگر سوخت گاز تحویلی به نیروگاه‌های حرارتی به 100 درصد برسد آمادگی مصرف کامل آن و حذف سوخت‌های مایع هست.

امکان حذف کامل سوخت مایع در نیروگاه‌های کشور وجود دارد؟

مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر تولید برق وزارت نیرو گفت: اگر سوخت گاز تحویلی به نیروگاه‌های حرارتی به 100 درصد برسد آمادگی مصرف کامل آن و حذف سوخت‌های مایع هست.
امکان حذف کامل سوخت مایع در نیروگاه‌های کشور وجود دارد؟