امکان آبگرفتگی معابر در مرکز کشور وجود دارد

Home / امکان آبگرفتگی معابر در مرکز کشور وجود دارد

امکان آبگرفتگی معابر در مرکز کشور وجود دارد
مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور گفت: با بارندگی های روزهای آینده امکان آبگرفتگی در معابر وجود دارد.

امکان آبگرفتگی معابر در مرکز کشور وجود دارد

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور گفت: با بارندگی های روزهای آینده امکان آبگرفتگی در معابر وجود دارد.
امکان آبگرفتگی معابر در مرکز کشور وجود دارد