الگوی ساختاری تعاونی‌های مسکن نیاز به اصلاح دارد

Home / الگوی ساختاری تعاونی‌های مسکن نیاز به اصلاح دارد

الگوی ساختاری تعاونی‌های مسکن نیاز به اصلاح دارد
رئیس اتاق تعاون استان فارس گفت: اکثر پروژه‌های ما در تعاونی‌های مسکن دچار مشکل هستند چرا که الگوی ساختاری این تعاونی‌ها مشکل دارد.

الگوی ساختاری تعاونی‌های مسکن نیاز به اصلاح دارد

رئیس اتاق تعاون استان فارس گفت: اکثر پروژه‌های ما در تعاونی‌های مسکن دچار مشکل هستند چرا که الگوی ساختاری این تعاونی‌ها مشکل دارد.
الگوی ساختاری تعاونی‌های مسکن نیاز به اصلاح دارد