الکترونیکی شدن فرایندها کارآمدترین راه مبارزه بافساد وفرارمالیاتی

Home / الکترونیکی شدن فرایندها کارآمدترین راه مبارزه بافساد وفرارمالیاتی

الکترونیکی شدن فرایندها کارآمدترین راه مبارزه بافساد وفرارمالیاتی
وزیر اقتصاد گفت: کارآمدترین راه مبارزه با فساد به ویژه فرار مالیاتی الکترونیکی کردن فرایندهای دریافت مالیات است.

الکترونیکی شدن فرایندها کارآمدترین راه مبارزه بافساد وفرارمالیاتی

وزیر اقتصاد گفت: کارآمدترین راه مبارزه با فساد به ویژه فرار مالیاتی الکترونیکی کردن فرایندهای دریافت مالیات است.
الکترونیکی شدن فرایندها کارآمدترین راه مبارزه بافساد وفرارمالیاتی