افسردگی و اضطراب به اندازه سیگار کشیدن مضر است

Home / افسردگی و اضطراب به اندازه سیگار کشیدن مضر است

افسردگی و اضطراب به اندازه سیگار کشیدن مضر است
طبق نتایج یک مطالعه جدید، افسردگی و اضطراب همانند سیگارکشیدن و چاقی، ریسک بیماری قلبی و سکته را افزایش می‌دهد.

افسردگی و اضطراب به اندازه سیگار کشیدن مضر است

طبق نتایج یک مطالعه جدید، افسردگی و اضطراب همانند سیگارکشیدن و چاقی، ریسک بیماری قلبی و سکته را افزایش می‌دهد.
افسردگی و اضطراب به اندازه سیگار کشیدن مضر است