افزایش شمار قربانیان حادثه معدن آهن در برزیل

Home / افزایش شمار قربانیان حادثه معدن آهن در برزیل

افزایش شمار قربانیان حادثه معدن آهن در برزیل
تعداد کشته‌شدگان حادثه شکسته شدن سد و ریزش آب به درون معدن آهن در برزیل به 34 تن افزایش یافت.

افزایش شمار قربانیان حادثه معدن آهن در برزیل

تعداد کشته‌شدگان حادثه شکسته شدن سد و ریزش آب به درون معدن آهن در برزیل به 34 تن افزایش یافت.
افزایش شمار قربانیان حادثه معدن آهن در برزیل