افزایش درخواست‌ها برای آزادی زندانیان کاتالونیا

Home / افزایش درخواست‌ها برای آزادی زندانیان کاتالونیا

افزایش درخواست‌ها برای آزادی زندانیان کاتالونیا
سیاستمداران مطرح ایالات کاتالونیا و برخی نهادهای حقوق بشری از دولت اسپانیا خواستند که زندانیانی که جرم آنها جدایی‌طلبی عنوان شده را آزاد کند.

افزایش درخواست‌ها برای آزادی زندانیان کاتالونیا

سیاستمداران مطرح ایالات کاتالونیا و برخی نهادهای حقوق بشری از دولت اسپانیا خواستند که زندانیانی که جرم آنها جدایی‌طلبی عنوان شده را آزاد کند.
افزایش درخواست‌ها برای آزادی زندانیان کاتالونیا