افزایش اعتقاد به اسلام وظیفه‌ای فرهنگی است

Home / افزایش اعتقاد به اسلام وظیفه‌ای فرهنگی است

افزایش اعتقاد به اسلام وظیفه‌ای فرهنگی است
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر گفت: افزایش اعتقاد به اسلام، وظیفه مهم فرهنگی است.

افزایش اعتقاد به اسلام وظیفه‌ای فرهنگی است

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر گفت: افزایش اعتقاد به اسلام، وظیفه مهم فرهنگی است.
افزایش اعتقاد به اسلام وظیفه‌ای فرهنگی است