افتتاح پنجمین جشنواره هنر مقاومت

Home / افتتاح پنجمین جشنواره هنر مقاومت

افتتاح پنجمین جشنواره هنر مقاومت
پنجمین جشنواره هنر مقاومت بعدازظهر امروز در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افتتاح شد.

افتتاح پنجمین جشنواره هنر مقاومت

پنجمین جشنواره هنر مقاومت بعدازظهر امروز در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افتتاح شد.
افتتاح پنجمین جشنواره هنر مقاومت