افتتاح نوزدهمين نمايشگاه پژوهش، فناوری و فن‌بازار

Home / افتتاح نوزدهمين نمايشگاه پژوهش، فناوری و فن‌بازار

افتتاح نوزدهمين نمايشگاه پژوهش، فناوری و فن‌بازار
نوزدهمين نمايشگاه پژوهش، فناوری و فن‌بازار و ششمين نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهی ساخت داخلی با حضور معاون پژوهشی وزیر علوم افتتاح شد.

افتتاح نوزدهمين نمايشگاه پژوهش، فناوری و فن‌بازار

نوزدهمين نمايشگاه پژوهش، فناوری و فن‌بازار و ششمين نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهی ساخت داخلی با حضور معاون پژوهشی وزیر علوم افتتاح شد.
افتتاح نوزدهمين نمايشگاه پژوهش، فناوری و فن‌بازار