افتتاح مرکز تجاری اقتصادی ایران و اقلیم کردستان در سلیمانیه‌

Home / افتتاح مرکز تجاری اقتصادی ایران و اقلیم کردستان در سلیمانیه‌

افتتاح مرکز تجاری اقتصادی ایران و اقلیم کردستان در سلیمانیه‌
جمهوری اسلامی ایران در راستای حضور پر رنگ در اقتصاد اقلیم کردستان عراق «مرکز تجاری ـ اقتصادی ایران و اقلیم کردستان» را افتتاح می‌کند.

افتتاح مرکز تجاری اقتصادی ایران و اقلیم کردستان در سلیمانیه‌

جمهوری اسلامی ایران در راستای حضور پر رنگ در اقتصاد اقلیم کردستان عراق «مرکز تجاری ـ اقتصادی ایران و اقلیم کردستان» را افتتاح می‌کند.
افتتاح مرکز تجاری اقتصادی ایران و اقلیم کردستان در سلیمانیه‌