اعلام ساز و کار مالی ویژه اروپا با ایران گام اول بسیار با تاخیر

Home / اعلام ساز و کار مالی ویژه اروپا با ایران گام اول بسیار با تاخیر

اعلام ساز و کار مالی ویژه اروپا با ایران گام اول بسیار با تاخیر
وزیر امور خارجه کشورمان اعلام ساز و کار مالی ویژه اروپا با ایران را گام بسیار پر تاخیر اول دانست.

اعلام ساز و کار مالی ویژه اروپا با ایران گام اول بسیار با تاخیر

وزیر امور خارجه کشورمان اعلام ساز و کار مالی ویژه اروپا با ایران را گام بسیار پر تاخیر اول دانست.
اعلام ساز و کار مالی ویژه اروپا با ایران گام اول بسیار با تاخیر