اعطای تسهیلات به 17پروژه سینمایی در 15 ماه گذشته

Home / اعطای تسهیلات به 17پروژه سینمایی در 15 ماه گذشته

اعطای تسهیلات به 17پروژه سینمایی در 15 ماه گذشته
بنیاد سینمایی فارابی در بازه زمانی نیمه دوم سال ۱۳۹۶ تاکنون، از ۱۷ پروژه سینمایی حمایت کرده است.

اعطای تسهیلات به 17پروژه سینمایی در 15 ماه گذشته

بنیاد سینمایی فارابی در بازه زمانی نیمه دوم سال ۱۳۹۶ تاکنون، از ۱۷ پروژه سینمایی حمایت کرده است.
اعطای تسهیلات به 17پروژه سینمایی در 15 ماه گذشته