اعضای CFT نگاه تناقض‌آمیزی به مفهوم تروریسم دارند

Home / اعضای CFT نگاه تناقض‌آمیزی به مفهوم تروریسم دارند

اعضای CFT نگاه تناقض‌آمیزی به مفهوم تروریسم دارند
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی گفت: کشورهای عضو CFT، ایران را حامی تروریسم می‌داند اما عربستان که حمایت آشکار از تروریسم دارد، عضو ناظر این لایحه است.

اعضای CFT نگاه تناقض‌آمیزی به مفهوم تروریسم دارند

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی گفت: کشورهای عضو CFT، ایران را حامی تروریسم می‌داند اما عربستان که حمایت آشکار از تروریسم دارد، عضو ناظر این لایحه است.
اعضای CFT نگاه تناقض‌آمیزی به مفهوم تروریسم دارند