اشتباه اوباما را تکرار نکنید/ اردوغان هم‌ردیف بن‌سلمان است!

Home / اشتباه اوباما را تکرار نکنید/ اردوغان هم‌ردیف بن‌سلمان است!

اشتباه اوباما را تکرار نکنید/ اردوغان هم‌ردیف بن‌سلمان است!
سناتور ارشد جمهوری‌خواه از ترامپ خواست که اشتباه اوباما در عراق را این بار در سوریه تکرار نکند.

اشتباه اوباما را تکرار نکنید/ اردوغان هم‌ردیف بن‌سلمان است!

سناتور ارشد جمهوری‌خواه از ترامپ خواست که اشتباه اوباما در عراق را این بار در سوریه تکرار نکند.
اشتباه اوباما را تکرار نکنید/ اردوغان هم‌ردیف بن‌سلمان است!