اسپانسری برای مستندهای فرهنگی وجود ندارد

Home / اسپانسری برای مستندهای فرهنگی وجود ندارد

اسپانسری برای مستندهای فرهنگی وجود ندارد
یک تهیه‌کننده مستند گفت: متأسفانه اسپانسری برای کارهای فرهنگی وجود ندارد و این وظیفه دولت و سازمان صدا و سیما است که حمایت لازم را از این مستندها داشته باشد.

اسپانسری برای مستندهای فرهنگی وجود ندارد

یک تهیه‌کننده مستند گفت: متأسفانه اسپانسری برای کارهای فرهنگی وجود ندارد و این وظیفه دولت و سازمان صدا و سیما است که حمایت لازم را از این مستندها داشته باشد.
اسپانسری برای مستندهای فرهنگی وجود ندارد