استیضاح وزیر علوم در گرو تصمیم نمایندگان است

Home / استیضاح وزیر علوم در گرو تصمیم نمایندگان است

استیضاح وزیر علوم در گرو تصمیم نمایندگان است
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره بحث استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اگر امضاکنندگان امضاهای خود را پس نگیرند، استیضاح مطرح می‌شود.

استیضاح وزیر علوم در گرو تصمیم نمایندگان است

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره بحث استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اگر امضاکنندگان امضاهای خود را پس نگیرند، استیضاح مطرح می‌شود.
استیضاح وزیر علوم در گرو تصمیم نمایندگان است