استقبال قطر از پیشرفت مذاکرات صلح افغانستان

Home / استقبال قطر از پیشرفت مذاکرات صلح افغانستان

استقبال قطر از پیشرفت مذاکرات صلح افغانستان
وزیر امور خارجه قطر از پیشرفت مذاکرات صلح افغانستان استقبال کرد.

استقبال قطر از پیشرفت مذاکرات صلح افغانستان

وزیر امور خارجه قطر از پیشرفت مذاکرات صلح افغانستان استقبال کرد.
استقبال قطر از پیشرفت مذاکرات صلح افغانستان