استقبال ظریف از راه اندازى سازوکار مالى اروپا با ابران

Home / استقبال ظریف از راه اندازى سازوکار مالى اروپا با ابران

استقبال ظریف از راه اندازى سازوکار مالى اروپا با ابران
«ایران از INSTEX (ساز و کار ویژه مالی اروپا و ایران) — گام بسیار پر تاخیر اول — در اجرای تعهدات می 2018 اعضای اروپایی برجام برای حفظ برجام با تضمین بهره مندی ایرانیان از مزایای این توافق پس از اعمال مجدد تحریم غیرقانونی آمریکا استقبال می کند. ما برای تعامل سازنده با اروپا با شرایط برابر و احترام متقابل آماده هستیم.»

استقبال ظریف از راه اندازى سازوکار مالى اروپا با ابران

«ایران از INSTEX (ساز و کار ویژه مالی اروپا و ایران) — گام بسیار پر تاخیر اول — در اجرای تعهدات می 2018 اعضای اروپایی برجام برای حفظ برجام با تضمین بهره مندی ایرانیان از مزایای این توافق پس از اعمال مجدد تحریم غیرقانونی آمریکا استقبال می کند. ما برای تعامل سازنده با اروپا با شرایط برابر و احترام متقابل آماده هستیم.»
استقبال ظریف از راه اندازى سازوکار مالى اروپا با ابران