استقبال رحمانی از ایجاد شهرک صنعتی با سرمایه‌گذاری شرکت‌های ترک

Home / استقبال رحمانی از ایجاد شهرک صنعتی با سرمایه‌گذاری شرکت‌های ترک

استقبال رحمانی از ایجاد شهرک صنعتی با سرمایه‌گذاری شرکت‌های ترک
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان، ایران و ترکیه را دارای فرصت‌های بسیار خوبی برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری دانست.

استقبال رحمانی از ایجاد شهرک صنعتی با سرمایه‌گذاری شرکت‌های ترک

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان، ایران و ترکیه را دارای فرصت‌های بسیار خوبی برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری دانست.
استقبال رحمانی از ایجاد شهرک صنعتی با سرمایه‌گذاری شرکت‌های ترک