استفاده از دانشگاه، خانواده و رسانه برای حل معضلات فرهنگی

Home / استفاده از دانشگاه، خانواده و رسانه برای حل معضلات فرهنگی

استفاده از دانشگاه، خانواده و رسانه برای حل معضلات فرهنگی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید کرد: باید از فرصت‌ها کمال استفاده را برد و از دانشگاه، خانواده و رسانه برای حل معضلات فرهنگی استفاده کرد.

استفاده از دانشگاه، خانواده و رسانه برای حل معضلات فرهنگی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید کرد: باید از فرصت‌ها کمال استفاده را برد و از دانشگاه، خانواده و رسانه برای حل معضلات فرهنگی استفاده کرد.
استفاده از دانشگاه، خانواده و رسانه برای حل معضلات فرهنگی