استعفای ترابیان از کمیته فنی فوتسال

Home / استعفای ترابیان از کمیته فنی فوتسال

استعفای ترابیان از کمیته فنی فوتسال
عباس ترابیان رئیس کمیته فنی فوتسال به دلیل بازنشستگی از سمت خود کناره‌گیری کرد.

استعفای ترابیان از کمیته فنی فوتسال

عباس ترابیان رئیس کمیته فنی فوتسال به دلیل بازنشستگی از سمت خود کناره‌گیری کرد.
استعفای ترابیان از کمیته فنی فوتسال