استرالیا دانشجوی ضعیف نخواهد داشت

Home / استرالیا دانشجوی ضعیف نخواهد داشت

استرالیا دانشجوی ضعیف نخواهد داشت
حزب کارگر استرالیا در اعلامیه انتخاباتی اعلام کرد در آینده استانداردهای پذیرش استاد را ارتقا می‌دهد تا دانشجویانی با نمرات پائین و نتایج ضعیف نداشته باشند.

استرالیا دانشجوی ضعیف نخواهد داشت

حزب کارگر استرالیا در اعلامیه انتخاباتی اعلام کرد در آینده استانداردهای پذیرش استاد را ارتقا می‌دهد تا دانشجویانی با نمرات پائین و نتایج ضعیف نداشته باشند.
استرالیا دانشجوی ضعیف نخواهد داشت