استخاره‌ای که مسیر گنجینه‌های طلا شد

Home / استخاره‌ای که مسیر گنجینه‌های طلا شد

استخاره‌ای که مسیر گنجینه‌های طلا شد
تمسک پدر به قرآن کریم و تأویل دقیق علامه حسن‌زاده آملی از یک استخاره قرآنی، سرنوشت دو برادر را به گونه‌ای رقم زد که گنجینه‌های طلایی را در سنین کودکی یافتند.

استخاره‌ای که مسیر گنجینه‌های طلا شد

تمسک پدر به قرآن کریم و تأویل دقیق علامه حسن‌زاده آملی از یک استخاره قرآنی، سرنوشت دو برادر را به گونه‌ای رقم زد که گنجینه‌های طلایی را در سنین کودکی یافتند.
استخاره‌ای که مسیر گنجینه‌های طلا شد