استارت‌آپی برای بهبود خدمات بیمه ارائه شد

Home / استارت‌آپی برای بهبود خدمات بیمه ارائه شد

استارت‌آپی برای بهبود خدمات بیمه ارائه شد
خدمات نظارت و کنترل سیل برای بیمه، بازار بیمه کشاورزی در کشورهای درحال‌توسعه را هدف قرار داده است.

استارت‌آپی برای بهبود خدمات بیمه ارائه شد

خدمات نظارت و کنترل سیل برای بیمه، بازار بیمه کشاورزی در کشورهای درحال‌توسعه را هدف قرار داده است.
استارت‌آپی برای بهبود خدمات بیمه ارائه شد