اسامی اعضای مجمع پارالمپیک مشخص شد

Home / اسامی اعضای مجمع پارالمپیک مشخص شد

اسامی اعضای مجمع پارالمپیک مشخص شد
ترکیب 6 نفره اعضای هیأت اجرایی کمیته‌ ملی پارالمپیک مشخص شد.

اسامی اعضای مجمع پارالمپیک مشخص شد

ترکیب 6 نفره اعضای هیأت اجرایی کمیته‌ ملی پارالمپیک مشخص شد.
اسامی اعضای مجمع پارالمپیک مشخص شد