از تمامی ظرفیت‌های علمی کشور در جشنواره فارابی استفاده می‌شود

Home / از تمامی ظرفیت‌های علمی کشور در جشنواره فارابی استفاده می‌شود

از تمامی ظرفیت‌های علمی کشور در جشنواره فارابی استفاده می‌شود
دبیر شورای علمی جشنواره بین المللی فارابی گفت: تلاش کمیته علمی دهمین دوره جشنواره این بوده که از تمامی ظرفیت‌های علمی کشور استفاده کند .

از تمامی ظرفیت‌های علمی کشور در جشنواره فارابی استفاده می‌شود

دبیر شورای علمی جشنواره بین المللی فارابی گفت: تلاش کمیته علمی دهمین دوره جشنواره این بوده که از تمامی ظرفیت‌های علمی کشور استفاده کند .
از تمامی ظرفیت‌های علمی کشور در جشنواره فارابی استفاده می‌شود