اروپا زیر چکمه‌های آمریکا

Home / اروپا زیر چکمه‌های آمریکا

اروپا زیر چکمه‌های آمریکا
اروپا در حوزه اقتصادی، نظامی و سیاسی وابسته به آمریکاست. اجازه تشکیل ارتش مستقل اروپایی را ندارد و بازی‌های تجاری و اقتصادی آمریکا، آن‌ها را به هم می‌ریزد.

اروپا زیر چکمه‌های آمریکا

اروپا در حوزه اقتصادی، نظامی و سیاسی وابسته به آمریکاست. اجازه تشکیل ارتش مستقل اروپایی را ندارد و بازی‌های تجاری و اقتصادی آمریکا، آن‌ها را به هم می‌ریزد.
اروپا زیر چکمه‌های آمریکا