اروپا رفیق قافله است یا شریک دزد؟!

Home / اروپا رفیق قافله است یا شریک دزد؟!

اروپا رفیق قافله است یا شریک دزد؟!
یک نشریه معتبر عربی به بررسی اهداف اروپا و آمریکا در قبال ایران پرداخت و نتیجه‌گیری کرد که این دو علیرغم روش‌ها یک هدف را در قبال کشورمان اتخاذ کرده‌اند.

اروپا رفیق قافله است یا شریک دزد؟!

یک نشریه معتبر عربی به بررسی اهداف اروپا و آمریکا در قبال ایران پرداخت و نتیجه‌گیری کرد که این دو علیرغم روش‌ها یک هدف را در قبال کشورمان اتخاذ کرده‌اند.
اروپا رفیق قافله است یا شریک دزد؟!