اروپا برای روسفید شدن در سازوکار SPV تلاش کند

Home / اروپا برای روسفید شدن در سازوکار SPV تلاش کند

اروپا برای روسفید شدن در سازوکار SPV تلاش کند
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: اتحادیه اروپا تلاش کند در موضوع SPV روسفید باشد و نگاه مثبت ایجاد شده در افکار عمومی را از دست ندهد.

اروپا برای روسفید شدن در سازوکار SPV تلاش کند

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: اتحادیه اروپا تلاش کند در موضوع SPV روسفید باشد و نگاه مثبت ایجاد شده در افکار عمومی را از دست ندهد.
اروپا برای روسفید شدن در سازوکار SPV تلاش کند