اردوی تیراندازان در هاله‌ای از ابهام

Home / اردوی تیراندازان در هاله‌ای از ابهام

اردوی تیراندازان در هاله‌ای از ابهام
تیم ملی تیراندازی برای حضور در مسابقات گزینشی سهمیه المپیک قرار است راهی آلمان شود اما تهیه ویزا درتعطیلات سال نو این روند را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

اردوی تیراندازان در هاله‌ای از ابهام

تیم ملی تیراندازی برای حضور در مسابقات گزینشی سهمیه المپیک قرار است راهی آلمان شود اما تهیه ویزا درتعطیلات سال نو این روند را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
اردوی تیراندازان در هاله‌ای از ابهام