اردوغان و ترامپ بر سر همکاری در سوریه به توافق رسیدند

Home / اردوغان و ترامپ بر سر همکاری در سوریه به توافق رسیدند

اردوغان و ترامپ بر سر همکاری در سوریه به توافق رسیدند
رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه بر سر همکاری فعالانه در سوریه به توافق دست یافتند.

اردوغان و ترامپ بر سر همکاری در سوریه به توافق رسیدند

رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه بر سر همکاری فعالانه در سوریه به توافق دست یافتند.
اردوغان و ترامپ بر سر همکاری در سوریه به توافق رسیدند