ارتقای نمودار سازمانی دانشگاه آزاد درجهت تفویض اختیار به استان‌ها

Home / ارتقای نمودار سازمانی دانشگاه آزاد درجهت تفویض اختیار به استان‌ها

ارتقای نمودار سازمانی دانشگاه آزاد درجهت تفویض اختیار به استان‌ها
جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی عصر امروز به ریاست دکتر طهرانچی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برگزار شد.

ارتقای نمودار سازمانی دانشگاه آزاد درجهت تفویض اختیار به استان‌ها

جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی عصر امروز به ریاست دکتر طهرانچی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برگزار شد.
ارتقای نمودار سازمانی دانشگاه آزاد درجهت تفویض اختیار به استان‌ها