ارتقاء علمی و فرهنگی دانشجویان اولویت دانشگاه آزاد اسلامی است

Home / ارتقاء علمی و فرهنگی دانشجویان اولویت دانشگاه آزاد اسلامی است

ارتقاء علمی و فرهنگی دانشجویان اولویت دانشگاه آزاد اسلامی است
رئیس دانشگاه آزاد گلستان گفت: پیشرفت دانشگاه به توجه ویژه به مسائل اخلاقی، علمی و پژوهشی نیاز دارد و رشد مباحث علمی و فرهنگی دانشجویان باید اولویت اول باشد.

ارتقاء علمی و فرهنگی دانشجویان اولویت دانشگاه آزاد اسلامی است

رئیس دانشگاه آزاد گلستان گفت: پیشرفت دانشگاه به توجه ویژه به مسائل اخلاقی، علمی و پژوهشی نیاز دارد و رشد مباحث علمی و فرهنگی دانشجویان باید اولویت اول باشد.
ارتقاء علمی و فرهنگی دانشجویان اولویت دانشگاه آزاد اسلامی است